jūrmalnieki.lv

Datora versija

Sociālais dialogs

soc.dialogsDibina pirmo Eiropā nacionālo tirdzniecības nozares sociālā dialoga padomi 

Nozīmīgs notikums maijā - tika nodibināta Tirdzniecības nozares Sociālā dialoga padome. Sociālais dialogs Eiropas Savienībā (ES) tirdzniecības nozarē ir nozīmīgs, un tā ir vienīgā nozare, kurā Eiropas Komisija ir izveidojusi pastāvīgu sociālā dialoga komisiju, kuru vada Nodarbinātības ģenerāldirektorāts. ES uzskata, ka tirdzniecība ir nozīmīga nozare darba vietu radīšanai un iedzīvotāju apgādē ar kvalitatīvām precēm un pakalpojumiem.

Sociālā dialoga uzdevumi ES ir:

  1. 1)pastāvīga apmācība un strādājošo prasmju attīstīšana;
  2. 2)krīzes ietekmes samazināšana uz uzņēmējiem, patērētājiem un tirdzniecības nozarē strādājošajiem;
  3. 3)sekošana ES politikai, kurai ir sociāla ietekme uz tirdzniecību;
  4. 4)veselība, labklājība un drošība darba vietā;
  5. 5)sociālā dialoga efektivitātes palielināšana.

Lai sekmētu šo uzdevumu realizēšanu, ir rekomendēts veidot sociālā dialoga padomes ES dalībvalstīs ar mērķi stiprināt darba ņēmēju un darba devēju organizāciju tirdzniecības nozarē. Latvija ir pirmā, kurā tiek veidota nacionāla sociālā dialoga padome tirdzniecības nozarē. Dalībai padomes sastāvā tika izvirzīti un apstiprināti: Andrejs Krasiļņikovs, SIA „RIMI Latvia” arodorganizācijas priekšsēdētājs, Imants Kanaška, Jelgavas Tirgotāju un Ražotāju asociācijas (JRTA) valdes priekšsēdētājs, Maira Muceniece, Latvijas Tirdzniecības darbinieku arodbiedrības (LTDA) priekšsēdētāja, Henriks Danusēvičs, Latvijas Tirgotāju asociācijas (LTA) prezidents un Māris Bērziņš, Cēsu tirgus valdes priekšsēdētājs.

Latvijas pārstāvis ES Sociālā dialoga komisijā Henriks Danusēvičs uzsver šīs padomes nepieciešamību, jo Latvijas valdība līdz pat šim brīdim nav uzskatījusi par atbalstāmu sociālo dialogu lielākajā tautsaimniecības nozarē valstī: „Naivi ceru, ka šādas padomes dibināšana mainīs valdības attieksmi un atbildīgās ministrijas nostāju.” LTDA priekšsēdētāja Maira Muceniece kā galvenos darbības mērķus padomē uzskata – drošības paaugstināšanu (vadlīnijas cīņai ar trešās personas vardarbību un uzmākšanos saistībā ar darbu), darba drošības pasākumu ievērošanu un sociālā dialoga attīstību nozarē.

Notikumu ar savu klātbūtni pagodināja Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas priekšsēdētāja Aija Barča. Bija ieradies arī pārstāvis no ministrijas, kas ir atbildīga par šiem jautājumiem - Labklājības ministrijas Darba departamenta direktors Imants Lipskis. Padomes dibināšanā piedalījās arī tirdzniecības nozares kolēģi no Grieķijas, Itālijas un Beļģijas. Itālijas pārstāvis Valerio Natili dalījās pieredzē par arodbiedrību darbību savā valstī.

Valerio Natili

Founded first National Social Dialogue in European trade sector

Very important event in May - was founded in the commercial sector Social Dialogue. Social dialogue in the European Union (EU) trade sector is important, and it is the only sector where the European Commission has set up a permanent social dialogue committee, chaired by DG Employment. The EU believes that trade is an important sector for job creation and security of supply of quality goods and services.

Challenges for the EU Social Dialogue are:
1) Continuous training and development of workers' skills;
2) Reduction of crisis, businesses, consumers and the commercial sector workers;
3) follow-up of the EU politics, which has a social impact on trade;
4) health, welfare and safety in the workplace;
5) Enhancing the effectiveness of social dialogue.

To facilitate the realization of this task, it is recommended that the Board establish social dialogue in EU Member States to strengthen workers 'and employers' organizations in the commercial sector. Latvia is the first establishing the National Council for Social Dialogue in trade sector. Participation in council were nominated and confirmed: Andrejs Krasiļņikovs, Ltd. "Rimi Latvia" trade unions chairman, Imants Kanaška, Jelgava Traders and Manufacturers Association (JRTA) Chairman, Maira Muceniece, Latvian Commercial Workers' Union (LTDA) Chairman, Henrik Danusēvičs, President of Latvian Traders Association (LTA) and Māris Bērziņš, Prime Chairman of the Board of Cesis market.

Latvian representative to the EU Social Dialogue Commission Henrik Danusēvičs underlines the need for the board, as the Latvian government until now has not considered support for social dialogue largest economic sector in the country, "silly is hope that such a board as the government will change the attitude and position of the responsible ministry." LTDA President Maira Muceniece as the main operational objectives of the view - security (guidelines to combat third-party violence and harassment related to work), working with safety measures and the development of social dialogue sector.
            Event with their presence were the Committee of Social Affairs and Labour Chairman Aija Barča. Had arrived and a representative from the Ministry, which is responsible for these issues - Welfare Department of the Ministry of Labour - Imants Lipskis. Council also participated in the establishment of the trading industry colleagues from Greece, Italy, Spain and Belgium. Valerio Natili from Italy representative spoke about trade union activities in his country.

http://www.ebtperugia.it/europeplan/

 

 

© Jūrmalnieki.lv

Uz augšu | Datora versija